top of page

Ръководството на училището и колегите получават все повече и нови задачи. Пилотните групи могат да поемат част от тези изисквания.

 

Проектите, с които се занимава пилотната група (например прилагане на споразуменията за подобряване на качеството на преподаване или разработване на вътрешните и външни комуникационни пътища) се съгласуват с колегите и ръководството на училището. Пилотната група координира всички мерки, необходими за постигането на целите. Групата изготвя съгласуван във времето план, който гарантира прилагането на определените цели, особено за съответната учебна година. Освен това пилотната група гарантира прозрачността и ясните комуникационни пътища.

Пилотната група гарантира прозрачността и ясните комуникационни пътища.

Пилотната група поема отговорността за процесите на съгласуваните с колегите проекти за развитие на училището и качеството. Информира редовно и документира тези процеси. Приоритизира акцентите в развитието и формулира конкретни цели, както и на стратегия за прилагане при пълна прозрачност за колегите. Ангажимент на пилотната група е да включва колегите в процеса, да координира работните и проектните групи в рамките на училището, да организира обмяната на информация между отделните работни и проектни групи. 

Пилотната група координира училищни мерки за обратна връзка и анализ, подготвя  и провежда конференции за обратна връзка с всички колеги, подкрепя и координира мерките за развитие на преподаването.

Дейността на пилотната група се извършва в тясно сътрудничество с родители, ученици, както и федерални инспекторати (BLI).

Състав на Работната група за учебната 2023/24 година:

Г-жа Уда Дедай

Г-н Северин Хертъл

Г-жа Мартина Джиерма

Г-жа Катрин Грошуп

Г-н Вилфрид Шефер

Г-жа Стефани Щойрер

Пилотна група

bottom of page