top of page

Спогодба между Правителството на Федерална република Германия и Правителството на Република България за Немското училище София

Правителството на Федерална република Германия и Правителството на Република България, по-нататък наричани "Договарящи се страни" – 

водени от убеждението, че по-доброто познаване съответно на другия език и култура може да даде сред двата народа ценен принос за по-нататъшното укрепване на културните отношения между двете държави,  с желанието чрез Немското училище София да дадат принос за задълбочаване на културните отношения между Федерална република Германия и Република България, както и за взаимното опознаване на историята и културата, с желанието да уредят статута на Немското училище София –  се споразумяха за следното: 

Член 1 Цел на Спогодбата 

 

Целта на настоящата Спогодба е определянето на правните основи, на правния статут и на организационната структура на Немското училище София, наричано по-нататък "Училище". С настоящата Спогодба Правителството на Република България дава на Училището статут на юридическо лице по българското законодателство. 

Член 2 Учредител на училището

 

(1) Учредител на Училището е "Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София", наричано по-нататък "учредител", който действа въз основа на разпоредбите на българското законодателство. Сдружението е регистрирано с решение на Софийски градски съд от 22 aприл 2008 г. в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел под № 20080602020. (2) Компетенциите и начинът на работата на учредителя се уреждат в устава му.

 

Член 3 Обучение, структура и образователни документи

 

(1) Училището обхваща процесa на образование в класовете от 1-12 на училищните форми на германската общообразователна училищна система. В рамките на Спогодбата Училището може да предлага и предучилищно обучение за деца от три до шестгодишна възраст. (2) Работата на Училището се урежда от училищен правилник. (3) След успешното завършване на дванайсет учебни години обучението в Училището ще завършва с полагане на германския общ зрелостен изпит. (4) Издаденото от Училището германско общо зрелостно свидетелство удостоверява завършено средно образование и съответно на даденото национално законодателство дава право на участие в процедурата за започване на следване във висше учебно заведение във Федерална република Германия, както и в Република България. Продължаването на обучението и образованието в Република България въз основа на издадените от Училището Удостоверение за завършен клас и Свидетелство за завършено основно образование става по реда на българското законодателство. При завършване на последния гимназиален клас желаещите ученици могат да положат държавни зрелостни изпити по реда на българското законодателство. (5) Обучението на немски език се извършва на базата на германски учебни планове и германски стандарти за съответните учебни предмети. Българоезичните ученици могат да изучават предметите „Български език и литература”, „История и цивилизация” и „География и икономика” (задължително в частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България) на български език по адаптирани и педагогически допустими български учебни програми и стандарти за съответния учебен предмет. По отношение на тези учебни предмети при смяна на училището не е необходимо полагане на приравнителен изпит. (6) Министерството на образованието и науката на Република България определя служител от администрацията на министерството, който отговаря за координацията между Министерството и Училището.  

 

Член 4 Прием на ученици

 

Условията и редът за приемане на ученици се определят с Правилника на Училището по чл. 3, ал. 2, а организацията по приема се осъществява от директора на Училището.

 

Член 5 Училищни такси

 

За обучението в Училището се събират училищни такси. Размерът на училищните такси се определя от учредителя на Училището съгласно принципите на устава му.

 

 

Член 6 Позиция и правомощия на Училището

(1) Правителството на Федерална република Германия ще подпомага Училището чрез:

1. изпращане и заплащане на германски учители, включително и на директора на Училището,

2. отпускане на финансови средства за ангажирането на допълнителни учители,

3. отпускане на финансови средства за дейностите на Училището по устава му,

4. специализирана педагогическа консултация,

5. назначаване на пълномощник по изпитите, който същевременно е и председател на комисията по зрелостния изпит,

6. предоставяне на учебници и учебни материали,

7. осигуряване на курсове за повишаване на професионалната квалификация на учителите и административния състав,

8. включване на учениците в програми за размяна на ученици.

(2) Обучението в Училището се признава за задължително обучение на учениците с българско гражданство.

(3) Освен ангажираните и платени от Правителството на Федерална република Германия учители, учредителят на Училището има право да ангажира други учители от Федерална република Германия, от Република България или от трета държава. Българските учители в професионално отношение имат същите права и задължения на българските учители в българските училища.

(4) Изборът на упоменатите в алинея 3 други учители се извършва от германския директор на Училището; те се назначават от учредителя на Училището съгласно валидните в тази област разпоредби на българското право.

 

 

Член 7 Реципрочност

 

Когато Република България създаде училище във Федерална република Германия, Договарящите се страни ще се договарят с цел сключване на спогодба, която в рамките на германското законодателство включва за българското училище в Германия условия, подобни на тези, предоставени на Немското училище в София.

 

 

Член 8 Влизане в сила

 

(1) Настоящата Спогодба влиза в сила в деня, в който Договарящите се страни взаимно се уведомят, че са изпълнени необходимите предпоставки за влизането й в сила съгласно националното им законодателство. Като меродавен се счита денят на получаването на последната нотификация.

(2) Настоящата Спогодба се сключва за срок от десет години. Валидността й се продължава мълчаливо за съответно пет години, освен ако бъде писмено денонсирана на дипломатически път от една от двете Договарящи се страни найкъсно две години преди изтичането на съответния срок на валидност. В случай на денонсиране на настоящата Спогодба Училището ще прекрати дейността си в края на учебната година, в която Спогодбата става невалидна.

(3) Изменения в настоящата Спогодба могат да се правят само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид. Измененията влизат в сила в края на учебната година, в която са направени, и са валидни за следващата.

 

Съставена в София на ……..…………….в два екземпляра, всеки на немски и на български език, като двата текста имат еднаква сила. За Правителството на                                                                  

 

Федерална република Германия                                                 За Правителството на Република България 

Спогодба

bottom of page