top of page

Добре дошли в Първа гимназиална степен на Немско училище София!

Началните и средните класове в гимназията, т.е. 5-10 клас, често се обозначават като Първа гимназиална степен. 5-ти и 6-ти клас представляват т.нар. степен за ориентиране, по време на която учениците следва да покажат и докажат възможността си за преминаване в гимназиален етап на обучение. През втория срок на 10-ти клас учениците преминават етап на квалифициране за горна (втора) гимназиална степен, което включва, например, полагането на централни класни работи (ZKA).

Преминаването в 5-ти клас на Първа гимназиална степен е вълнуващ момент.

Създават се много нови впечатления, като в същото време е необходимо децата да отговорят на предизвикателствата и да изпълняват очакванията в гимназиален етап.Мястото на класния ръководител от началното училище постепенно се заема от много учители по различни предмети, въпреки това класният ръководител продължава да играе важна подкрепяща роля.Поради факта, че в нашето училище съжителстват всички училищни форми, пътят на бившите учители от начален етап до новите колеги в гимназията е кратък, което изключително улеснява редовната обмяна на информация за индивидуалните нужди на нашите ученици и ученички.

Преподавателите в начална и средна гимназиална степен на Немско училище София осигуряват спокойна и толерантна учебна атмосфера, която подпомага и развива способностите и уменията на децата според индивидуалните им нужди и ниво на развитие.

Първа гимназиална степен на Немско училище София се отличава с:

Интензивен обмен и сътрудничество между началното училище и първите класове на гимназията;

Активно сътрудничество с родителите, основано на обмяна на опит и идеи;

Изключителен акцент върху усвояването на социално значими форми на общуване и подкрепяни от общността съвместни акции;

Многообразна палитра от часове за самоподготовка и кръжоци по интереси.

Критерии за прием

Организация

Денят при нас

Консултации за избор на специалност и професия

Първа гимназиална степен

bottom of page