top of page

През първите четири години в началното училище децата изучават не само техниките за писане, четене и смятане, но и други предмети като МНК (човек, природа, култура), музика, спорт, медии, различни други проекти, свързани с външния свят и околната среда, както и  работни групи, като по този начин развиват своите компетентности (предметни, социални, личностни и методически).

След завършване на предучилищна степен и успешно издържан тест, децата постъпват в първи клас на началното училище.

Малки групи, силен фокус върху класния ръководител, цялостна култура на учене и не на последно място доброто и тясно сътрудничество с родителите създават положителна учебна атмосфера в класната стая. С помощта на работа в проекти и на станции, планове за деня и седмицата и на други методи развиваме учебни процеси, които ефективно съчетават движение, възприятие и познание. При това поощряваме социални, специализирани и методически компетенции и придружаваме децата по пътя им към самостоятелност, самоусещане и креативност.

DSC_6363.JPG

Този процес е толкова по-успешен, колко по-интензивни и стабилни са езиковите компетентности. Поради тази причина централен аспект в нашата работа с децата е изучаването на езика. Благодарение на срещата на културите всеки ден изживяваме и поощряваме ценности като толерантност и откритост.

Немско училище София училищни степени.JPG

В нашето начално училище заради холистичния поглед върху ученето и развитието, който се базира на по-широка и по-задълбочена перспектива в когнитивен и афективен аспект, децата живеят и учат, играят и откривателстват, слушат и разказват, изпробват и експериментират, рисуват и творят.

В края на началното училище изпращаме нашите деца, въоръжени с добри езикови познания, добра обща култура, важни компетентности и широк светоглед в гимназиалната степен.

детски рисунки.JPG

Организация

bottom of page