top of page

Горната гимназиална степен обхваща четири семестъра на две учебни години (11. и 12. клас). Всеки отделен семестър на горната гимназиална степен се завършва с отделно свидетелство. Изпитната фаза в края на 12. клас се състои от три писмени и два устни изпита.

В началото на 11. клас на учениците и родителите се дава информация за процесите в горната гимназиална степен. В края на 3. семестър (12.1.)  учениците се допускат до писмените изпити с решение на Учителска конференция. В края на 4. семестър се свиква още една конференция за допускане на учениците до устните изпити.

В горната гимназиална степен компетентностите на учениците се развиват в посока университетско образование. На преден план излиза пропедевтично научният подход към различни сфери и изразяването на компетентности, които да дадат на нашите ученици възможност за успешно следване в университет.

12-ти клас немско училище.JPG

Учебната програма и разпределението на предметите следва предписанията на немското министерство на науката, от където се изпраща и служител, който председателства изпитната комисия на матурите.

Включени са немски, английски и български език (като майчин или чужд), от групата на естествените науки учениците ни изучават математика, биология и химия, а от хуманитарно-обществените в програмата ни са включени история, социология и етика. Допълнително в програмата имаме часове по спорт и изкуство.

Организация

bottom of page