top of page

Учениците на Немско Училище София са застраховани по всяко време докато се намират на територията на училището (вкл. спортни игрища и площадки за игра), както и по време на организирани от училището мероприятия извън неговата територия (излети, спортни мероприятия, театър и др.), включително и по време на пътуване от училището до мястото на провеждане на мероприятието и обратно до училището. 

При настъпване на застрахователно събитие (изкл. счупване) и са възникнали разходи по лечението(напр. закупуване на лекарства) е необходимо да се приложи амбулаторен лист и разходно-оправдателни документи.

При пътуване в чужбина е препоръчително, но не е изискване на училището, пътуващите да имат Европейска здравноосигурителна карта.

Учениците на Немско Училище София са застраховани по всяко време докато се намират на територията на училището.

Лице за контакт:

Христина Йорданова, Администрация

Телефон:

+359 2 963 52 32

Е-mail:

vw-ps@ds-sofia.bg

Работно време:

08:30 ч. - 16:30 ч.

Застраховки

bottom of page