Водещи принципи

Компетентност и толерантност

Едно училище с високо качество и демократични идеали

Немско училище София е интернационална, активна и организирана на демократични принципи общност от ученици, родители, преподаватели и служители.

Езикът и културата на Германия и България се преподават интензивно под формата на диалог. За нас междукултурните различия и партньорствата с други училища и институции са богатство.

В Немско училище София

  • младите хора получават немски дипломи и се подготвят за висше образование, кариера и живот, определян от самите тях.
  • личностните, познавателните и социалните компетенции се развиват, а талантите се поощряват.
  • учениците се поощряват и подпомагат индивидуално чрез различни методи на преподаване, като се  използват креативност и новаторство.
  • предаването на демократичните ценности, възпитанието в екипно мислене, взаимната толерантност, самостоятелността и чувството за отговорност са от особено значение.
  • взаимното уважение, доверието и чувството за принадлежност са сред основните цели.
  • чрез поощряване на мотивацията за учене и на „ученето как да учим” се постига цялостна учебна култура. Голямо значение се отдава на високите качествени стандарти. Принципът „учене през целия живот” важи за всички.
  • Всички се стремят да намерят положително разрешаване на конфликтите и приемат установените правила.
  • НУ София подкрепя и съветва своите ученици, преподаватели и родители в ежедневието на училището. За подобряване на качеството се използват непрекъснато анкети за обратна връзка. Ръководството на училището гарантира разпространението на вярна информация и прозрачност при комуникацията, както вътре в училището, така и извън него.