Гимназия (Sekundarstufe)

Веднага след началното училище /1-ви до 4-ти клас/ започва гимназиaлната степен. 12-ти клас завършва с международно призната диплома /Abitur/, която дава възможност да се продължи обучението в университет. В 10-ти клас с изпит се достига до т.нар. диплома за средно образование /Mittlere Reife или Realschulabschluss/, която не позволява продължаване на обучението в университет.

Стандартите за обучение се определят от критериите на провинция Тюрингия, както за всички останали Немски училища в чужбина, намиращи се в Северното полукълбо.

Учителският колегиум се състои от немски учители, изпратени от Централата за училищно дело в чужбина, от квалифицирани български преподаватели и от учители от Германия, които се кандидатират за работа в нашето училище. В учебния план наред с предметите математика, физика, география, история и т.н, намират място преди всичко езиците немски, български и английски, а също и френски за учениците, които идват от немска образователна система или които искат да преминат в нея. Испански език се предлага в допълнителни извънкласни занимания.

Учебните предмети и разпределението на учебните часове е съобразено с изискванията на КМК /Конференция на министрите на културата/. КМК изпраща и изпитващи, които определят протичането на изпитите.

Съгласно нашите водещи принципи, ние залагаме на преподаваните в диалог между немския и българския език и култура предмети, методи, социални и личностни качества и на стимулирането, посредством многообразни методи на преподаване, компетентен педагогически екип и постоянна допълнителна квалификация и обучение. Един разнообразен спектър от извънкласни форми на обучение /езикови, спортни, културни/ подсилват желанието и готовността на учениците да учат и подготвят младите хора за обучение в университет, в избора на професия и самоопределяне.

Като говорители /представители на класовете/, учениците се упражняват да работят демократично един с друг, което е предпоставка за толерантност, самостоятелност и отговорност.